Patikslinti valstybės tarnautojui prilyginamo asmens požymiai

Baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje įtvirtintos nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Kai kurios iš šių veikų (kyšininkavimas (BK 225 str.), piktnaudžiavimas (BK 228 str.), neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas (BK 228-1 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 str.)) gali būti padaromos tik specialaus subjekto – valstybės tarnautojo ar jam prilyginamo asmens, kurio sąvoka pateikiama kodekso 230 str. Valstybės tarnautojui prilyginto asmens statusas siejamas su šiais požymiais: 1) darbu bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje arba vertimusi profesine veikla; ir 2) atitinkamų įgaliojimų turėjimu: administracinių, teisės veikti įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu arba teikti viešąsias paslaugas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-03-13 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K–P–89/2014 pateikė valstybės tarnautojui prilyginamo asmens sąvokos išaiškinimą, nurodydamas, kad papildomai turi būti vertinama, ar asmens veika buvo pažeistas viešasis interesas: “<…> sprendžiant klausimą dėl to, ar asmuo BK 230 straipsnio prasme laikytinas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu nepakanka vien tik to, kad toks asmuo formaliai atitinka BK 230 straipsnio 3 dalyje įvardytus požymius – dirba juridiniame asmenyje (kitoje organizacijoje) ar verčiasi profesine veikla ir turi administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens (kitos organizacijos) vardu, arba teikia viešąsias paslaugas <…> Taip pat turi būti nustatyta, kad tokia asmens veikla yra susijusi su viešojo intereso užtikrinimu ir šios veiklos nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pvz., piktnaudžiaujant savo padėtimi, viršijant suteiktus įgaliojimus) reikštų viešojo intereso pažeidimą. Priešingu atveju, t. y. valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu pripažįstant privataus ūkio subjekto vadovą ar kitą jo darbuotoją, formaliai atitinkantį BK 230 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus požymius, ir nevertinat jo veiklos reikšmingumo užtikrinant viešuosius interesus ar valstybės tarnybai, būtų iškreipta nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams esmė, BK XXXIII skyriuje įtvirtintų normų paskirtis.”